top of page

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ช่วงแรกๆ ไม่ค่อยรู้สึก แต่พอใช้ไป 10 วันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง รู้สึกเหนียงที่คางกระชับขึ้นมาก ไลน์ตรงกรามชัดขึ้น แก้มก็กระชับขึ้น

bottom of page